• No hi ha productes en la cistella.
  • No hi ha productes en la cistella.
  • No hi ha productes en la cistella.

Política de privacitat

HomePolítica de privacitat

Aquest Lloc web és propietat de TERRA DE VINYES, responsable del tractament, el domicili social del qual es troba situat en Avinguda Baladrar, 25 Benissoda (València) 46869.

Adreça de correu electrònic de contacte: direccio@terradevinyes.net

El nom de domini sota el qual figura el responsable en internet és terradevinyes.net

Informació Legal

Benvingut al Lloc web de TERRA DE VINYES, el qual ha sigut dissenyat a fi de facilitar-li informació general sobre l’activitat i els serveis que ofereix. Els termes i condicions que seran aplicables durant la seua navegació per aquest Lloc web es troben recollits en l’apartat “Condicions Generals d’ús” del present document, de conformitat amb la normativa legal vigent. Es recorda que el responsable podria modificar en qualsevol moment aquestes condicions de manera unilateral, per la qual cosa és recomanable que les visite de forma periòdica a fi d’estar degudament informat de possibles canvis realitzats. L’última modificació de la present política de privacitat i cookies es va realitzar amb data de 09/08/2018. L’accés al Lloc web és gratuït, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. La utilització del lloc web li atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquesta política de privacitat. Per a garantir que la seua navegació s’ajuste als criteris de transparència, claredat i senzillesa, s’informa l’usuari que qualsevol dubte, sugeriment o consulta sobre la present política de privacitat serà rebuda i tramitada a través de l’adreça de correu electrònic gestio@terradevinyes.net

  1. Condicions Generals d’ús

General

L’usuari es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb la llei i amb aquestes condicions generals d’ús i respondrà enfront de TERRA DE VINYES o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Queda expressament prohibit l’ús del Lloc web amb finalitats lesius de béns o interessos del responsable o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguen, danyen o inutilitzen les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) d’aquests.

  1. Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts del Lloc web –entenent com a tals a títol merament enunciatiu però no limitatiu els textos, fotografies, gràfics, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”) –són propietat intel·lectual de TERRA DE VINYES, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Lloc. Així mateix, totes les marques, noms comercials, logos i signes distintius són propietat de TERRA DE VINYES i no podran ser reproduïts o utilitzats per l’Usuari excepte autorització expressa atorgada per ell.

L’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament de qualsevol altra manera, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats per la llei o consentits de forma expressa per TERRA DE VINYES o, si escau, per qui ostente la titularitat dels drets d’explotació. L’accés al Lloc web no implica sota cap circumstància cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’establisca expressament el contrari.

L’Usuari haurà d’abstindre’s de reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguen ser considerats com a Programari o Base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seua comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquen necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

Continguts

L’usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la llei i les Condicions Generals d’Ús, així com amb les altres condicions, reglaments o instruccions que si escau pogueren resultar d’aplicació de conformitat amb la clàusula 5 de la present Política de privacitat.

Obligacions i responsabilitats de l’Usuari del Lloc web

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc web, així com dels seus Serveis i Continguts, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, les Condicions Generals d’Ús, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Formularis de Recollida de Dades

La utilització de certs serveis o l’atenció de sol·licituds dirigides a TERRA DE VINYES estan condicionades al previ emplenament del corresponent formulari de recollida de dades habilitat a tals efectes. L’Usuari es compromet a facilitar informació veraç en emplenar els formularis amb les seues dades de caràcter personal i a mantindre’ls actualitzats en tot moment de manera que aquests responguen, a cada moment, a la seua situació real. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que la informació que facilite cause al responsable o a tercers.

En el cas que els usuaris d’aquest Lloc web hagueren de facilitar la seua adreça de correu electrònic per a accedir a algun dels serveis oferits o per a identificar-se voluntàriament en el cas d’una enquesta de satisfacció, podran manifestar que no desitgen rebre cap mena de comunicació, sempre que no estiga lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei. TERRA DE VINYES posa a la disposició dels usuaris que s’hagueren inscrit en algun tipus de llista de correu dins d’aquest Lloc web una adreça de correu electrònic a través de la qual poden donar-se de baixa d’aquest servei: gestio@terradevinyes.net

Informació sobre Productes

Tota la informació continguda o referenciada en aquest Lloc web té l’únic propòsit de ser una introducció als serveis prestats pel responsable. Per favor, contacte directament amb el responsable per a sol·licitar ajuda o instruccions relatives als seus productes o serveis.

Responsabilitats

TERRA DE VINYES no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web estiga lliure d’error o no puga ser interromput per eventuals errors de programació o altres causes de força major. D’igual manera, en cap cas serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que sorgisquen per l’accés i ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o provocats per la introducció d’un virus; ni per aquells que pogueren ocasionar-se a l’Usuari per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es responsabilitza de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les comunicacions.

El responsable no revisa en tot moment cadascuna de les webs de tercers que es troben enllaçades amb aquest Lloc web i a les quals l’Usuari pot ser redirigit i no assumeix cap mena de responsabilitat respecte als continguts que pogueren albergar. En cas d’advertir l’existència de continguts contraris a la llei, la moral o l’ordre públic, el responsable procedirà a la retirada immediata de l’enllaç a la web en qüestió i a la comunicació d’aquesta situació a l’autoritat competent, conforme a l’article 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE). Aquesta circumstància s’estén a la informació i continguts allotjats en fòrums, xats, comentaris, xarxes socials, blogs i similars.

  1. Privacitat

Protecció de Dades

La visita a aquest Lloc web no suposa que l’Usuari estiga obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que l’Usuari proporcione alguna informació de caràcter personal, les dades personals recollits en aquest Lloc web seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets previstos pel Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Dades), la Llei orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i altra legislació vigent en matèria de protecció de dades. Les dades facilitades per l’Usuari seran incorporats als fitxers de caràcter personal dels quals TERRA DE VINYES és responsable, on seran conservats de forma confidencial i ateses les corresponents mesures de seguretat.

El responsable procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan aquests deixen de ser necessaris o pertinents en relació amb la finalitat per a la qual van ser recollits.

En el cas que les dades personals es pretengueren utilitzar per a una finalitat diferent per a la que foren recaptats, es requerirà el consentiment previ de l’Usuari.

Drets de l’interessat

Els Usuaris les dades dels quals siguen objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació i supressió de les seues dades personals, així com de limitació o oposició al tractament, dirigint-se al responsable a través de les dades de contacte: gestio@terradevinyes.net.

Seguretat i confidencialitat

L’accés a les dades personals es troba restringit a aquells empleats que tenen necessitat d’utilitzar-los i que han sigut degudament formats per a manejar-los, observant estrictes nivells de confidencialitat amb la finalitat d’evitar, en la mesura que siga possible, qualsevol pèrdua, alteració o mal us d’aquests.

Cookies

Aquest Lloc web pot utilitzar cookies pròpies o de tercers que poden servir per a identificar una sessió d’usuaris (cookies de sessió) i/o un equip o dispositiu (persistents). Aquestes cookies s’associen únicament amb un usuari i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes el nom d’usuari ni cap dada de caràcter personal. Tampoc poden llegir dades del seu disc dur ni arxius cookie creats per altres proveïdors.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web a fi de registrar la navegació de l’Usuari del Lloc web, quan aquest permeta la seua recepció. Per a més informació, accedisca a la nostra Política de cookies.

Adreces IP

Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a internet. En navegar pel Lloc web, els servidors podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Tota aquesta informació és registrada en fitxers d’activitat del servidor que permeten el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtindre mesuraments únicament estadístics sobre el nombre d’impressions de pàgines, visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punts d’accés, etc.

  1. Llei Aplicable i Jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes i condicions d’aquest Lloc web, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis oferits en aquest, serà la llei espanyola, sent competents per a la resolució dels conflictes derivats del seu ús els Jutjats i Tribunals.